Tag: เวียดนาม

ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

เวียดนาม (Vietnam) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก ที่มาของชื่อประเทศเวียดนาม คำว่า "เวียด" เป็นมาจากภาษาจีน ...