Tag: เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึก 101 วัดเหวินหวู่ เดือนตุลาคม 2561

ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 คืน 3วัน

ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 คืน 3วัน

ทะเลสาปสุริยัน-จันทรา -วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่       ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ด- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ชมตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งชีหมินติง   วันที่ 1 ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน -  ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง - cosmetic shop - ...