Tag: อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

TIM TAIWAN OCTOBER-MARCH 2017

-17% TIM TAIWAN OCTOBER-MARCH 2017

เถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ - ผูลี่- ทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -  เฟิงเจี่ยไนซ์มาเก็ต    ร้านขนมเหว่ยเก๋อ- ร้านปะการังแดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินเติน - จีหยงไนซ์มาเก็ต  อุทยานเย๋หลิว - ชมตึกไทเป 101 - น้ำตกสือเฟิน - ผิงซี ปล่อยโคมลอย - ตลาดเซินเคิง-อาบน้ำแร่ ...

HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน

HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน

เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ถาน – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน วันที่ 2 เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ถาน – ...