Tag: หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน

HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน

เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ถาน – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน วันที่ 2 เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ถาน – ...