Tag: ปี 2559

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

-7% พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ชม เจดีย์โตบาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ ...