Tag: ทัวร์ไต้หวัน ท่องทะเลสาปสุริยัน จันทรา

TIM TAIWAN OCTOBER-MARCH 2017

-17% TIM TAIWAN OCTOBER-MARCH 2017

เถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ - ผูลี่- ทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -  เฟิงเจี่ยไนซ์มาเก็ต    ร้านขนมเหว่ยเก๋อ- ร้านปะการังแดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินเติน - จีหยงไนซ์มาเก็ต  อุทยานเย๋หลิว - ชมตึกไทเป 101 - น้ำตกสือเฟิน - ผิงซี ปล่อยโคมลอย - ตลาดเซินเคิง-อาบน้ำแร่ ...