Category: ไต้หวัน

ไต้หวัน เลสโกสละโสดตัวแม่ 5วัน 3คืน

ไต้หวัน เลสโกสละโสดตัวแม่ 5วัน 3คืน

เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน - เสี่ยวหลงเป่า ซีฟูดไต้หวัน แถมฟรีโคมขงหมิง 1โคม/2ท่าน  วัดหลงซาน - วัดเสี่ยไห่เถิงหลวง - วัดเหวิ่นวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านสายรุ้ง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมตึกไทเป 101  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ...

เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต 4D3N

-43% เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต 4D3N

เมนูพิเศษบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน      ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติแย่หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านสายรุ้ง   ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - Cona' Chocolate Castle  Miyahara ice cream    ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตซีเหมินติง - ตลาดปลาไทเป                                  ...

ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 คืน 3วัน

ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 คืน 3วัน

ทะเลสาปสุริยัน-จันทรา -วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่       ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ด- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ชมตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งชีหมินติง   วันที่ 1 ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน -  ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง - cosmetic shop - ...

TIM TAIWAN OCTOBER-MARCH 2017

-17% TIM TAIWAN OCTOBER-MARCH 2017

เถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ - ผูลี่- ทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -  เฟิงเจี่ยไนซ์มาเก็ต    ร้านขนมเหว่ยเก๋อ- ร้านปะการังแดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินเติน - จีหยงไนซ์มาเก็ต  อุทยานเย๋หลิว - ชมตึกไทเป 101 - น้ำตกสือเฟิน - ผิงซี ปล่อยโคมลอย - ตลาดเซินเคิง-อาบน้ำแร่ ...

HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน

HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน

เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ถาน – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน วันที่ 2 เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ถาน – ...