ไต้หวัน

เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน - เสี่ยวหลงเป่า ซีฟูดไต้หวัน แถมฟรีโคมขงหมิง 1โคม/2ท่าน  วัดหลงซาน - วัดเสี่ยไห่เถิงหลวง - วัดเหวิ่นวู่ - ...

เมนูพิเศษบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน      ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติแย่หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านสายรุ้ง   ...

ทะเลสาปสุริยัน-จันทรา -วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่       ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ด- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ชมตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งชีหมินติง   ...

TIM TAIWAN OCTOBER-MARCH 2017

18,888 22,888
-17%

เถาหยวน - วัดจงไถฉานซื่อ - ผูลี่- ทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -  เฟิงเจี่ยไนซ์มาเก็ต    ร้านขนมเหว่ยเก๋อ- ร้านปะการังแดง - ...

เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ถาน – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ...