TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ พิงค์มอส

         

           

 

ลั่เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ – อัศจรรย์ ความงามของธรรมชาติ  ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟยูโนะคามิ ออนเซน ละลานตาทุ่งดอกไม้สีฟ้า  Baby blue eyes

ทดอกเนโมฟิล่า ชุ่มชื่นหัวใจกับชมภูสดใส ณ ทุ่งดอกพิงค์มอส ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรีช้อปปิ้งจุใจโอไดบะและชินจุกุ  

        

 

วันที่ 1 

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ  – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิจุคุ

วันที่ 3

เมืองฟุคุจิมะ – เมืองอิบารากิ – สวนฮิตาชิซีไซด์ – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – เมืองยามานาชิ – ออนเซน + ขาปู

วันที่ 4

ปูทุ่งดอกพิงค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิธีชงชาญี่ปุน – โตเกียวช้อปิ้งชินจุกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้

วันที่ 5

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

                                          อัตราค่าบริการ  เดือนเมษายน 2563

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

อุณหภูมิ
   18 – 20  เมษายน       2563     25,888.-          7,900 10 ํ- 20 ํ
 17 – 21   เมษายน       2563    25,888.-          7,900.-              10 ํ- 20 ํ
  18 – 22   เมษายน       2563    25,888.-           7 ,900.-             10 ํ- 20 ํ
19 – 23     เมษายน       2563     25,888.-           7 ,900.-            10 ํ- 20 ํ
   20 – 24     เมษายน       2563      25,888.-            7 ,900.-             10 ํ- 20 ํ
   21 – 25     เมษายน       2563     25,888.- 7 ,900.- 10 ํ- 20 ํ
   22 – 26     เมษายน       2563    25,888.- 7 ,900.- 11 ํ- 20 ํ
   23 – 27     เมษายน       2563    25,888.- 7 ,900.- 11 ํ- 20 ํ
  24 – 28     เมษายน       2563    25,888.- 7 ,900.- 12 ํ- 20 ํ
  25 – 29     เมษายน       2563    25,888.- 7 ,900.- 12 ํ- 20 ํ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ พิงค์มอส

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโตะ

25,888 35,888