KOKORO SAKURA

            

           

 

ชมทุ่งคาโนร่าท่ามกลางซากุระนับพันต้น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสุดฟินส์ 

 

           

วันที่ 1 

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – โอชิโนะฮะไก – โกเท็มบะ – พิเศษ เมนูขาปูยักษ์ ไม่อั้น และอาบน้ำแร่ 

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธพัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – นาริตะ

วันที่ 4

ไซตามะ- ศาลเจ้าแห่งความรัก – คาวาโอเกะ  – กอนเก็นโดะ – อิออนมอล์นาริตะ

วันที่ 5

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

[อัตราค่าบริการ เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตราท่านละ
 20 – 24 มีนาคม       2563

21 – 25 มีนาคม       2563

    23,999.-      7,500 16,900
22 – 26 มีนาคม       2563

23 – 27 มีนาคม       2563

    22,999     7,500.-              16,900
   24 – 28 มีนาคม       2563    24,999.-    7 ,500.-             16,900
        25- 29 มีนาคม       2563

       26 – 30 มีนาคม       2563

       27 – 31 มีนาคม       2563

      28  มีนาคม – 01 เมษายน     2563

      29 มีนาคม -02 เมษายน      2563

      30 มีนาคม – 03 เมษายน      2563

     31 มีนาคม – 04 เมษายน      2563

    25,999.-     7 ,500.-            16,900
   01 – 05  เมษายน       2563  27,999.-      7 ,500.-             16,900
    02 – 06     เมษายน       2563

    03 – 07     เมษายน       2563

   04 – 08     เมษายน       2563

29,999.- 7 ,500.- 16,900
    05 – 09   เมษายน       2563

    06 – 10     เมษายน       2563

27,999.- 7 ,500.- 16,900 
   
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

KOKORO SAKURA 5D 3 N

ชมดอกซากุระประเทศญี่ปุ่น

22,999 35,999