ไต้หวัน เลสโกสละโสดตัวแม่ 5วัน 3คืน


เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน – เสี่ยวหลงเป่า ซีฟูดไต้หวัน แถมฟรีโคมขงหมิง 1โคม/2ท่าน

 วัดหลงซาน – วัดเสี่ยไห่เถิงหลวง – วัดเหวิ่นวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา

 หมู่บ้านสายรุ้ง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

– ซื่อหลิ่วไนท์มาร์เก็ต – ซีเหมินติง

 วันที่ 1

ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – นครไทเป ประเทศไต้หวัน

วันที่ 2

สนามบินดอนเมือง – เถาหยวน -เมืองหน่านโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง  – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ร้านพายสัปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน  – ซื่อหลินไนซ์มาร์เก็ต

วันที่ 4

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว – ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT)  – หมู่บ้านโบราณเสื่อเฟิ่น ( แถมฟรีโคมไฟขงหมิง 1โคม/2ท่าน) – ซีเหมินติง- ร้านคอสเมติก

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
01 – 05 มกราคม 2563 19,878 7,900 4,500
02 – 06 / 03 – 07 / 04 – 08 / 08 – 12 / 09 – 13 มกราคม 63

10 – 14 / 11 – 15 / 15 – 19 มกราคม 63

16 – 20 / 17 – 21 / 18 – 22     / 29 ม.ค.- 02 ก.พ. 63 /

30 – ม.ค.-03 ก.พ. 63

31 ม.ค.-04 ม.ค.63 /  01 – 05 กุมภาพันธ์ 2563

15,878 7,900 4,500
05 – 09 มกราคม 2563

12 – 16 มกราคม 2563

19 – 23 มกราคม 2563

13,878 7,900 4,500
06 – 12 มกราคม     2563

07 – 11 มกราคม     2563

13 – 17 มกราคม     2563

14 – 18 มกราคม    2563

14,878 7,900 4,500
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2563

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

13,878 7,900 4,500
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

29 ก .พ. 63 – 04 มี.ค.63

 

14,878

7,900  4,500
02 – 06  กุมภาพันธ์ 2563

09 – 13  กุมภาพันธ์ 2563

16 – 20  กุมภาพันธ์ 2563

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

13,878 7,900 4,500
08  – 12 กุมภาพันธ์ 2563

12 –  16 กุมภาพันธ์ 2563

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

26 ก .พ. 63 – 01 มี.ค.63

27 ก .พ. 63 – 02 มี.ค.63

28 ก .พ. 63 – 03 มี.ค.63

15,878 7,900 4,500
05 – 09  กุมภาพันธ์ 2563

07 – 11  กุมภาพันธ์ 2563

16,878 7,900 4,500
06-  10  กุมภาพันธ์ 2563 17,878 7,900 4,500
04  – 08 มี.ค.63

05  – 09 มี.ค.63

06  –  10 มี.ค.63

11  –  15  มี.ค.63

12   –  16  มี.ค.63

13   – 17   มี.ค.63

18  – 22  มี.ค.63

19  – 23  มี.ค.63

20  –  24   มี.ค.63

15,878 7,900 4,500

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

เลสโก สละโสดตัวแม่

ไต้หวัน หน่านโถ ไทจง ไทเป