ซุปตาร์ หิมะขาว OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA

 


             

             เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ สักการะศาลเจ้าแม่แฮอัน

        ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี และสัมผัสหิมะสีขาวโพลน 

      ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า

               ตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า 

               ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กโปซิตี้ และชินไซบาซึ


วันที่ 1 

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าแม่เฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกยา – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ 3

เมืองนาโกย่า – สกีเมืองทาคายาม่า – ซันมาชิชูจิ – ผ่านชมอาคารทาคายาม่า – หมู่บ้านชิระคาว่า – เมืองนาโกย่า

วันที่ 4

เมืองนาโกย่า – เมืองโอซาก้า – เอ็กโปซิตี้ –  ปราสาทโอซาก้า – ซ้อบปิ้งชินไซบาสึ

วันที่ 5

 สนามบินคันไซ – กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

[อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

อุณหภูมิ
30 พฤศจิกายน  –  04     ธันวาคม    2562  28,888.-  7,900 6 ํc – 13 ํ
01  – 05 ธันวาคม       2562 

02  – 06 ธันวาคม       2562 

03  – 07 ธันวาคม       2562 

04  – 08 ธันวาคม       2562 

05  – 09 ธันวาคม       2562 

06  – 10 ธันวาคม       2562 

07  – 11 ธันวาคม       2562 

08  – 12 ธันวาคม       2562 

09  – 13 ธันวาคม       2562 

10  – 14 ธันวาคม       2562 

11  – 15 ธันวาคม       2562 

12  – 16 ธันวาคม       2562 

13  – 17 ธันวาคม       2562 

14  – 18 ธันวาคม       2562 

15  – 19 ธันวาคม       2562 

16  – 20 ธันวาคม       2562 

17  – 21 ธันวาคม       2562 

18  – 22 ธันวาคม       2562 

19  – 23 ธันวาคม       2562 

20  – 24 ธันวาคม       2562 

21  – 25 ธันวาคม       2562 

22  – 26 ธันวาคม       2562 

23  – 27 ธันวาคม       2562 

24  – 28 ธันวาคม       2562

 28,888    7,900.-        5 ํc – 12 ํ c
25  – 29 ธันวาคม       2562

27  – 31 ธันวาคม       2562 BUS  1

27  –  31   ธันวาคม     2562 BUS 2

 33,888.-     7,900.-        2 ํc – 11 ํ c
28 ธันวาคม 256   –   01 มกราคม  2563 BUS 1

28 ธันวาคม 2562 – 01  มกราคม   2563 BUS 2

29  ธันวาคม  2562 – 02 มกราคม 2563

30 ธันวาคม  2562 – 03 มกราคม 2563

  36,888.-     7,900.-       2 ํc – 11 ํ c   
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

ซุปตาร์หิมะขาว OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA

สัการะเจ้าแม่แฮอัน เมืองหลวงเก่าเกียวโต กิจกรรมบนลานสกี สัมผัสหิมะขาวโพลน

28,888 45,888