TOKYO – FUKUSHIMA SNOW MONSTER 5D3N

 


   สุดโรแมนติก ชมวิวรถไฟสายทาดามิ ! ชมความงามของสโนว์มอนสเตอร์บนยอดเขาซาโอะ

 

    หมู่บ้านโบราณอูจู – ทะเลสาบหงส์ – หมู่บ้าน MISHIMA – ฮาราจุกุ

       พระยืนโดบุตสึ – ตลาดปลาชิกิจิ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ

 


วันที่ 1 

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านโอชิจุกุ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – หมู่บ้านมิชิมะ – ชมวิวสายรถไฟสายแรกสุดโรแมนติกของญี่ปุ่น

วันที่ 3

ซาโอะสกีรีสอร์ท – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – Aเอ้าท์เลท

วันที่ 4

ตลาดปลาซูกิจิ – อาซากุสะ – ฮาราจุกุ – ชินจุกุ – พิเศษขาปูไม่อั้น

วันที่ 5

 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)

Download โปรแกรมทัวร์

 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตราท่านละ
01  –  05     ธันวาคม    2562  23,999.-  7,500 14,900
05  – 01 ธันวาคม       2562   30,999    7,500.-        14,900
07 – 11 ธันวาคม     2562  29,999.-     7,500.-         14,900
09 – 13 ธันวาคม     2562

12 –  16 ธันวาคม     2562

  24,999.-     7,500.-          14,900
15 – 19 ธันวาคม     2562

22 – 26 ธันวาคม     2562

  24,999    7,500.-        14,900
24 – 28 ธันวาคม     2562  26,999.-    7,500.-       14,900
03 – 07  มกราคม     2563 23,999.-    7,500.-       14,900
05 – 09 มกราคม     2563   19,999.-    7,500.-       14,900
06 – 10   มกราคม      2563 22,999.-    7,500.-       14,900
 09 –  01   มกราคม  2563 23,999.-   7,500.- 
      14,900
12 –  16   มกราคม  2563 22,999.-     7,500.-        14,900
15 –  19   มกราคม  2563

18 –  22   มกราคม  2563

23,999.-   7,500.-       14,900
21 –  25   มกราคม  2563 22,999.-     7,500.-     14,900
24 –  28   มกราคม  2563 23,999.-    7,500.-      14,900
27 –  31   มกราคม  2563 22,999.-    7,500.-      14,900
30   มกราคม   – 03    กุมภาพันธ์  2563 23,999.-    7,500.-      14,900
01 – 05    กุมภาพันธ์  2563 23,999.-    7,500.-      14,900
04 – 08    กุมภาพันธ์  2563 22,999.-   7,500.-      14,900
07 – 11    กุมภาพันธ์  2563  30,999   7,500.-      14,900
10 – 14    กุมภาพันธ์  2563 22,999.-    7,500.-      14,900
13 – 17    กุมภาพันธ์  2563 23,999.-    7,500.-      14,900
16 – 20    กุมภาพันธ์  2563 22,999.-    7,500.-      14,900
  28    กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563 23,999.-    7,500.-      14,900
02 – 06  มีนาคม  2563 22,999.-    7,500.-      14,900
04 – 08  มีนาคม  2563 23,999.-    7,500.-       14,900
06 – 10  มีนาคม  2563 23,999.-    7,500.-      14,900
08 – 12  มีนาคม  2563 22,999.-    7,500.-      14,900
10 – 14  มีนาคม  2563 22,999.-    7,500.-      14,900
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

TOKYO - FUKUSHIMA SNOW MONTER 5D3N

สุดโรแมนติก ชมรถไฟสายทาดามิ ชมความงามของสโนว์มอนเตอร์บนยอดเขา ซาโอะ

19,999 35,999