เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต 4D3N

เมนูพิเศษบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

     ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติแย่หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – หมู่บ้านสายรุ้ง

  ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – Cona’ Chocolate Castle  Miyahara ice cream    ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตซีเหมินติง – ตลาดปลาไทเป 

                                                                                                                                                                                                                     วันที่ 1

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมชั้น 89)- ตลาดปลาไทเป

วันที่ 2

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติแย่หลิ่ว – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรสถานเจียงใคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – ซีเหมินติ้ง

วันที่ 3

ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวิ่นหวู่ – CONA’ CHOCOLATE CASTLE – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4

ไทจง – ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า – สนามบินไทจง – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการกันยายน/ตุลาคม 2561

ช่วงเวลาเดินทาง        รายละเอียดการเดินทาง ผู้ใหญ่ และเด็ก ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว พักเดี่ยว เพิ่มเงิน
02-05  พฤศจิกายน  2562 ขาไป BKK – RMQ VZ560 09.00-13.45

ขากลับ BMQ – BKK VZ561 14.30 – 17.15

14,878 8,900 4,500
16 – 19 พฤศจิกายน  2562 ขาไปBKK – RMQ VZ560 09.00-13.45

ขากลับRMQ – BKK VZ561 14.30- 17.15

14,878 8,900 4,500
05 – 08 ธันวาคม  2562

 

ขาไปBKK – RMQ VZ560 09.00-13.45

ขากลับRMQ – BKK VZ561 14.30- 17.15

17,878 9,000 5,000
06 – 09 ธันวาคม  2562

 

ขาไปBKK – RMQ VZ560 09.00-13.45

ขากลับRMQ – BKK VZ561 14.30- 17.15

17,878 9,900 5,000
07 – 10 ธันวาคม 2562 ขาไปBKK – RMQ VZ560 09.00-13.45

ขากลับRMQ – BKK VZ561 14.30- 17.15

 

17,878 9,000 5,000
14- 17 ธันวาคม 2562

 

ขาไปBKK – RMQ VZ560 09.00-13.45

ขากลับRMQ – BKK VZ561 14.30- 17.15

 

14,878 7,900  4,500
 21 – 24 ธันวาคม 2562

 

ขาไปBKK – RMQ VZ560 09.00-13.45

ขากลับRMQ – BKK VZ561 14.30- 17.15

14,878 7,900 4,500

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต

ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว

14,878 25,900