HOT PRO JEJU IN OCTOBER


พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ชมดอกหญ้า พิ้งค์มูลี่ – วัดซันบังซา – โปรแกรมเพิ่มเติม ฮันโหล่คิตตี้ 

โชกายกรรม – ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒธรรมซองอึบ – ชอบจิโกจิ – ยอดเขาซองซานอิลจุลบง  

โปรแกรมเพิ่มเติม Rail Bike / Aqua Planet – ยงดูฮัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร สพานข้ามทะเลยงยอน  

  ร้านค้าสมุนไพร + ร้านค้าละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ศูนย์โสม ล็อตเต้ ดิ้วตี้ฟรี

      


วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเจจุ

วันที่ 2

สนามบินเจจู  –  พิพิธภัณฑ์ ซาโอซุลลอค – ชมดอกหญ้าสีชมภูพิงค์มูลี่ – วัดซันบังซา – โปรแกรมเพิ่มเติมฮัลโหลคิตตี้ – โชว์กายกรรม

วันที่ 3

ร้านน้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ชอบกิโกจิ – ยอดเขาซองซานอิลจุนบง – โปรแกรมเพิ่มเติม RAIL BILK / AQUA PLANET

วันที่ 4

ยงดูอัมร็อค – หรือโขดหินณูปหัวมังกร – สพานข้ามทะเลยงยอน – ร้านค้าสมุนไพร – ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ศูนย์โสม – ล็อตเต้ดิ้วตี้ฟรี

วันที่ 5

สนามบินเจจู – กรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

 

Download โปรแกรมทัวร์

 

อัตราค่าบริการตุลาคม2562

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

Hot pro Jeju in october

พิพิธภัณฑ์ซาโอซุลล็อค ชมดอกหญ้าสีชมภูพิงค์มูลี่ วัดซันบังซา หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ

6,900 19700