TOKYO AWESOME 5D3N

 


     ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดฟินส์    ซาวาระ  โกเทมบะ 

   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  หมู่บ้านฮิยาชิโนซาโตะ  โอไดบะ

                 ศาลเจ้่าคาโทริ   อิออนมอลล์

     

 


วันที่ 1 

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ  – สะพานแขวนมิชิมะ – โกเทมบะเอ้าท์เลท – บุฟเฟ่ท์ขาปูยักษ์ – ออนเซ็นต์ 

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว   –  อุโมงค์เมเปิ้ล –  หมู่บ้านฮิยาชิโนะซาโตะ – โอไดบะ – นาริตะ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยว (เลือกซื้ัอทัวร์ดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้งตลาดดัง )

วันที่ 5

 เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

“icon=”download” border_radius=”4″ target=”_blank” rel=”nofollow”]Download โปรแกรมทัวร์


 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง       ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตราห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน
31  ตุลาคม   –  04  พฤศจิกายน  2562

01  – 05 พฤศจิกายน  2562

22,989.- 6,000.- 12,000.-
02  – 06 พฤศจิกายน  2562 19,989.- 6,000.- 12,000.-
06  – 10 พฤศจิกายน  2562

07  –  11  พฤศจิกายน  2562

08  –  12  พฤศจิกายน  2562

22,989.- 6,000.- 12,000.-
09  –  13  พฤศจิกายน  2562 21,989.- 6,000.- 12,000.-
13  –  17  พฤศจิกายน  2562

14  –  18  พฤศจิกายน  2562

15  –  19  พฤศจิกายน  2562

22,989.- 6,000.- 12,000.-
16  –  20  พฤศจิกายน  2562 21,989.- 6,000.-        12,000.-
20  –  24  พฤศจิกายน  2562

21  –  25  พฤศจิกายน  2562

22  –  26  พฤศจิกายน  2562

22,989.- 6,000.-        12,000.-
23  –  27  พฤศจิกายน  2562 21,989.- 6,000.-        12,000.-
27 พฤศจิกายน  –  01 ธันวาคม  2562

28 พฤศจิกายน  –  02 ธันวาคม  2562

29 พฤศจิกายน  –  03 ธันวาคม 2562

22,989.-        6,000.-        12,000.-
หมายเหตุ:[/wpsm_colortable]

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

NRT02 TOKYO AWESOME

ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ไหว้พระอาซากุสะ,ภูเขาไฟฟูจิชั้น5,เเช่ออนเซ็น,ขาปูยักษ์ไม่อั้น

19.989 35,999