RUSSIA 2018 – 2019


วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติ อาบูดาบี ประเทศสหัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 2

เมือ่งท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์เซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟเมืองมอสโคว์ – ถนนอาราบัต

วันที่ 3 

เมืองมอสโคว์ – จุดชมวิวสแปโรฮิลล์ – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแลนด์เคิล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณอาร์เมอร์รี่ จัสตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกากาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน

วันที่ 4 

เมืองมอสโคว์ – โบสถ์นิว เยรูซาเลม  – ถ่ายรูปกับสุนักฮักกี้ – ขี่สุนักลากเลื่่อน – เมืองมอสโคว์ – ห้างยูโรเปี่ยนมอลล์

วันที่  5

เมืองมอสโคว์ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโตโว – เมืองมอสโคว์ประเทศรัสเซีย – ท่าอากาศยานอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสส์

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานชาติสุวรรณภูมิ

 

 

 


[

 

อัตราค่าบริการเดือน ธันวาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

หอ้งละ 2-3 ท่าน

 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(ไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

  JOY     LAND
06 – 11   ธันวาคม   2561 06DEC EY405/EY46

10DEC EY68/EY406

34,999  34,999 6,500 17,999
09 – 14 ธันวาคม 2561

 

09DEC EY405/EY65

13DEC EY68/EY406

35,999 35,999 6,500 16,999
12 – 17 ธันวาคม 2561

 

12DEC EY405/EY65

17DEC EY68/EY406

33,999 33,999 6,500 17,999
28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

 

28DEC EY405/EY65

02่JAN EY68/EY406

43,999 43,999 6,500 18,999
26 – 31 มกราคม 2562

 

26่JAN EY405/EY65

31 JAN EY68/EY406

31,999  31,999  6,500  16,999
31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ฺ 2562 31่JAN EY405/EY65

01FEB EY 406/EY68

31,999  31,999 6.500  16,999
 

07- 12ุ กุมภาพันธฺ์ 2562

 

07่FEB EY405/EY65

11FEB EY406/EY68

34,999 34,999 6.500 18,999
 

16- 21ุ กุมภาพันธฺ์ 2562

 

16่FEB EY405/EY65

20FEB EY406/EY68

33,999 33,999 6.500 17,999
 

21- 26ุ กุมภาพันธฺ์ 2562

 

21่FEB EY405/EY65

25FEBEY406/EY68

33,999 33,999 6.500 18,999
06- 11ุ ,ุมีนาคม 2562

14- 19ุ ,ุมีนาคม 2562

21- 26 มีนาคม  2562

06่MAR EY405/EY65

10MAR EY406/EY68

14่MAR EY405/EY65

18MAR EY406/EY68

21่MAR EY405/EY65

25MAR EY406/EY68

 

34,999 33,999 6.500 18,999


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

ทัวร์รัสเซีย หน้าหนาว 2018-2019

มหาวิหารเซนต์เซนต์ซาเวียร์, เมืองมอสโคว์, โบสถ์นิว เยรูซาเลม, ถ่ายรูปกับสุนักฮักกี้, ขี่สุนักลากเลื่่อน

31,999 45,999