TOKYO FUJI IBARAKI ใบไม้เปลี่ยนสี


                  

                         ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) สัมภัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาฟูจิ 

       สวนสนุกฟูจิคิว ไอแลนด์      ขอพร ณ วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งสุดมนส์ ชินจุกุ

อิออนมอลล์ – โอไดบะ – ชมกันดั้มตัวใหญ่ –   อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS พิเศษบุฟเฟต์ขาปู

 


วันที่ 1 

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ – แช่น้ำธรรมชาติ

วันที่ 3

ภูเขาฟูจิชั้น 5 – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองโตเกียว  – ช้อปปิ้งชินจุกุ

วันที่ 4

วัดนาริตะ – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า – อิออน – สนามบินนาริตะ

วันที่ 5

สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์


 

อัตราค่าบริการ 2561

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
26  – 30 กันยายน   2561 23,888.- 7,900 1
28 กันยายน –  02 ตุลาคม  2561 24,888.- 7,900.- 1
30 กันยายน – 04 ตุลาคม2561 27,888.- 7,900.- 1
01 – 05  ตุลาคม  2561

02 – 06  ตุลาคม  2561

03 – 07  ตุลาคม  2561

04 – 08  ตุลาคม  2561

05 – 09  ตุลาคม  2561

06 – 10 ตุลาคม 2561

07 – 11 ตุลาคม 2561

08 – 12 ตุลาคม 2561

27,888.- 7,900.- 1
09 – 13 ตุลาคม 2561

10 – 14 ตุลาคม 2561

11 – 15 ตุลาคม 2561

12 – 16 ตุลาคม 2561

13 – 17 ตุลาคม 2561

31,888.- 7,900.- 1
14 – 18 ตุลาคม 2561

15 – 19 ตุลาคม 2561

16 – 20 ตุลาคม 2561

17 – 21 ตุลาคม 2561

18 – 22 ตุลาคม 2561

27,888.- 7,900.- 1
19 – 23 ตุลาคม 2561

20 – 24 ตุลาคม 2561

21 – 25 ตุลาคม 2561

22 – 26 ตุลาคม 2561

23 – 27 ตุลาคม 2561

31,888.- 7,900.- 1
24 – 28 ตุลาคม 2561

25 – 29 ตุลาคม 2561

26 – 30 ตุลาคม 2561

27 – 31 ตุลาคม 2561

27,888.- 7,900.- 1
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน  2561

29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน  2561

30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน  2561

31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน  2561  

27,888.- 7,900.- 1
01 – 05 พฤศจิกายน  2561

02 – 06 พฤศจิกายน  2561

03 – 07 พฤศจิกายน  2561

04 – 08 พฤศจิกายน  2561

05 – 09 พฤศจิกายน  2561

06 – 10 พฤศจิกายน  2561

07 – 11 พฤศจิกายน  2561

08 – 12 พฤศจิกายน  2561

09 – 13 พฤศจิกายน  2561

10 – 14 พฤศจิกายน  2561

11 – 15 พฤศจิกายน  2561

12 – 16 พฤศจิกายน  2561

13 – 17 พฤศจิกายน  2561

14 – 18 พฤศจิกายน  2561

15 – 19 พฤศจิกายน  2561

16 – 20 พฤศจิกายน  2561

26,888.- 7,900.- 1
17 – 21 พฤศจิกายน  2561

18 – 22 พฤศจิกายน  2561

19 – 23 พฤศจิกายน  2561

20 – 24 พฤศจิกายน  2561

21 – 25 พฤศจิกายน  2561

22 – 26 พฤศจิกายน  2561

23 – 27 พฤศจิกายน  2561

24 – 28 พฤศจิกายน  2561

25 – 29 พฤศจิกายน  2561

26- 30 พฤศจิกายน  2561

26,888.- 7,900.- 1
27 พฤศจิกายน –  01 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

[/wpsm_list]

TOKYO FUJI IBARAKI ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ภูเขาไฟฟูจิ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์

23,888 35,888