ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 คืน 3วัน
ทะเลสาปสุริยัน-จันทรา -วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ 

     ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ด- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  ชมตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งชีหมินติง

 วันที่ 1

ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน –  ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – cosmetic shop – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

วันที่ 3

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป – 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 99) – ตลาดกลางคืนซีื่อหลิน

วันที่ 4

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – ร้านนาฬิกา ซีเหมินเติงไนท์มาเก็ต

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการกันยายน/ตุลาคม 2561

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
22-26 กรกฏาคม  2561 13,900 13,900 13,900 4,000 20
19 – 23 สิงหาคม  2561 13,900 13,900 13,900 4,000 9
02 – 06 กันยายน  2561 13,900 13,900 13,900 4,000 20
16 – 20 กันยายน  2561 13,900 13,900 13,900 4,000 20
23 – 27 กันยายน 2561 13,900 13,900 13,900 4,000 20
 30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561 14,900 14,900 14,900  4,000 20
 07 – 11 ตุลาคม 2561 14,900 14,900 14,900 4,000 20
 14 – 18 ตุลาคม 2561 14,900 14,900 14,900 4,000 20
21 – 25 ตุลาคม 2561 16,900 16,900 16,900 4,000 20
28 – 01 พฤศจิกายน 2561 14,900         14,900        14,900 4,000 20

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

TAIWAN - DED อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน เดือนตุลาคม 2561

28,888