KOREA WINTER” SEOUL


                             วัดวาวูจองซา – สนุกสนานกับลานสกีกว้าง

                                       ชิมสตอร์เบอร์รี่สดๆจากไร่

                              โซลทาวเวอร์ + สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

                                 สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโซล

                                     ช้อปปิ้งเมียงดง   ปั่น RAIL BIKE

 


วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาหลีใต้

วันที่ 2

เมืองอินชอน – เมืองอาซาน – ปั่นเรลไบท์ – สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK  – อิสระเล่นสกี

 

วันที่ 3

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สตอร์เบอร์รี่ฟาร์ม – วัดวาวูจองซา – ทำข้าวห่อสาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – TRICK ART MUSEUM

วันที่ 4

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พระราชวังชางด็อก – ดิวตี้ ฟรี -ศูนย์เวชสำอางค์

– พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –  ศูนย์โสม – เมียงดง  – ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน

วันที่ 5

N SEOUL TOWER – DUTY FREE – คลองชองเกชอน – สนามบินอินชอนเกาหลีใต้ (อินชอน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคาท่านละ
21 – 25  พฤศจิกายน 2561

22 – 26  พฤศจิกายน 2561

 23-27  พฤศจิกายน 2561

16,900 16,900 16,900 5,000 8,000
24 – 28 พฤศจิกายน 2561

25 – 29  พฤศจิกายน 2561

26 – 30 พฤศจิกายน 2561

27 พ.ย.  -01  ธค. 2561 

15,900 15,900 15,900 5,000 8,000
28  พย.  – 02 ธ.ค. 2561

29  พ.ย. -03  ธ.ค.  2561

30  พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561 

16,900 16,900 16,900 5,000 8,000
01 – 05  ธันวาคม  2561

02 – 06  ธันวาคม  2561

03 – 07  ธันวาคม  2561

16,900 16,900 16,900 5,000 8,000
04 – 08  ธันวาคม  2561

05 – 09  ธันวาคม  2561

06 – 10  ธันวาคม  2561

07 –  11  ธันวาคม  2561

08 – 12  ธันวาคม  2561

17,900 17,900 17,900 5,000 8,000
09 – 13  ธันวาคม  2561

10 – 14  ธันวาคม  2561

11 – 15  ธันวาคม  2561

16,900 16,900 16,900 5,000 8,000
12 – 16  ธันวาคม  2561

13 – 17  ธันวาคม  2561

14 – 18  ธันวาคม  2561

17,900 17,900 17,900 5,000 8,000
15 – 19  ธันวาคม  2561

16 – 20  ธันวาคม  2561

17 – 21  ธันวาคม  2561

16,900 16,900 16,900 5,000 8,000
18 – 22  ธันวาคม  2561

19 – 23  ธันวาคม  2561

20 – 24  ธันวาคม  2561

17,900 17,900 17,900 5,000 8,000
21 – 25   ธันวาคม  2561

22 – 26  ธันวาคม  2561

23 – 27  ธันวาคม  2561

24 – 28  ธันวาคม  2561

18,900 18,900 18,900 5,000 8,000
25 – 29  ธันวาคม  2561 19,900 19,900 19,900 5,000 8,000
26 –30  ธันวาคม  2561 20,900 20,900 20,900 5,000 8,000
27 –31  ธันวาคม  2561 21,900 21,900 21,900 5,000 8,000
28 –01  มกราคม 2562

29 –02  มกราคม 2562

30 –03  มกราคม 2562

23,900 23,900 23,900 5,000 8,000
31 –04  มกราคม 2562

 

20,900 20,900 20,900 5,000 8,000


หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

KOREA WINTER"S SEOUL

เกาหลีหน้าหนาว2018 อิสระลานสกี ตลาดเมียงดง เอฟเวอร์แลน สะพานลอยฟ้าแห่งใหม่กรุงโซล

15,900 29,900