Tokyo Fuji ซุปตาร์ ice smowy 5d 3n


                        อิสระ ณ ลานฟูจิเทน หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ   

              สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ 

       โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า

                       อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปู FREE WIFI ONBUS


วันที่ 1 

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) – กระเช้า คาชิ คาชิ –  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท – ดินเนอร์ขาปูยักษ์ – ออนเซ็นธรรมชาติ

วันที่ 3

ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักโกะ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ชอปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ

วันที่ 4

เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า – เมืองคามาคุระ – วัดโตคุอิน – ชมพระใหญ่แห่งคามุระ  – อิออน มอลล์

วันที่ 5

สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ 2561

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม  2561 24,888.- 8,900 1
29 พฤศจิกายน –  03  ธันวาคม  2561 28,888.- 8,900.- 1
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม  2561 28,888.- 8,900.- 1
05 – 09    ธันวาคม   2561

 06 – 10   ธันวาคม  2561

28,888.- 8,900.- 1
07 – 11     ธันวาคม    2561 26,888.- 8,900.- 1
12  – 16    ธันวาคม    2561 26,888.- 8,900.- 1
13 – 17     ธันวาคม    2561 26,888.- 8,900.- 1
14 – 18    ธันวาคม    2561      26,888.- 8,900.- 1
19 – 23   ธันวาคม    2561    26,888.- 8,900.- 1
20 – 24   ธันวาคม    2561    26,888.- 8,900.- 1
21 – 25    ธันวาคม    2561           26,888.- 8,900.- 1
26 – 30   ธันวาคม   2561 35,888.- 8,900.- 1
27 – 31    ธันวาคม   2561 35,888.- 8,900.- 1
28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม  2562 39,888.- 9,900.- 1
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง

[/wpsm_list]

TOKYO ซุปตาร์ ICE SNOWY

TOKYO สกีฟูจิเทน วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

24,888 45,900