ีรักใสๆ ใบไม้หลากสี เที่ยวญี่ปุ่นเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน


           

                                   เมืองเก่าทาคายาม่า  – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

                                    ป่าไผ่อาราชิยาม่า  ช้อปปิ้งอิออน                                     


วันที่ 1

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2

โอซาก้า – เกียวโต – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – อิออนจัสโก้     

วันที่ 3

ปนาโกย่า – ทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิชิจิ – หมู่บ้านชิริคาวาโกะ

วันที่ 4

ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ

วันที่ 5

สนามบิน ดอนเมืองKIX22 รักใสๆ ใบไม้หลากสี JAPAN OSAKA 12-16Oct18

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

ไม่ใช้่ตั๋วเครื่องบิน
27-31 ตุลาคม  2561 28,888.- 7,000.-  17,900
03-07 พฤศจิกายน  2561 28,888.- 7,000.- 17,900
06-10 พฤศจิกายน   2561 24,888.- 7,000.- 17,900
08-12 พถุศจิกายน   2561 27,888.- 7,000.- 17,900
09-13 พฤศจิกายน   2561 28,888.- 7,000.- 17,900
15-19 พฤศจิกายน    2561 28,888.- 7,000.- 17,900
22-26 พฤศจิกายน    2561 27,888.- 7,000.- 17,900
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง

[/wpsm_list]

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

เที่ยวโอซาก้า เมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่อาราชิยาม่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 4 คืน

24,888 35,999