HAPPY JAPAN งานดี


           

                                   ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

                            วัดอาซากุสะ-  ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ

                          ล่องเรือโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ – วนอุทยานฮาโกเน่ – 

                                     บุปเฟ่ท์ขาปู – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 


วันที่ 1

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ  – ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเช็น – บุฟเฟท์ขาปู      

วันที่ 3

 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – JTC DUTY FREE – สาธิตการชงชา – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ

ที่ วัน4

โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ –  ย่านชินจูกุ – โอไดบะ

ที่ วัน5   

อิออน  – สนามบินนาริตะ – ดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

บัส 34+1
1-5  ส.ค. 61 19,999.-           8,000.- 1
2-6   ส.ค.    61 19,999.- 8,000.- 1
3-7  ส.ค.    61 19,999.- 8,000.- 1
4-8  ส.ค.   61 19,999.- 8,000.- 1
5-9 ส.ค.    61 18,765.- 8,000.- 1
6-10 ส.ค.   61 18,765.- 8,000.- 1
7-11  ส.ค.   61 20,999.- 8,000.- 1
8-12  ส.ค.   61 22,999.- 8,000.- 1
9-13  ส.ค.   61 24,999.- 8,000.- 1
10-14  /11 – 15  ส.ค.  61 24,999.- 8,000.- 1
12-16  /13 – 17  ส.ค.  61 18,765.- 8,000.- 1
14-18  /15 – 19  ส.ค.  61

16-20  /17 -21  ส.ค.  61

18 -22  ส.ค.  61

18,999.- 8,000.- 1
19-23  /20 – 24  ส.ค.  61 18,765.- 8,000.- 1
21 – 25  /22 – 26  ส.ค.  61

23 – 27  /24 – 28  ส.ค.  61

25 – 29  ส.ค.  61

19,999.- 8,000.- 1
26 – 30  /27 – 31  ส.ค.  61 18,765.- 8,000.- 1
28 สค. – 1  ก.ย. / 29  สค.- 2 ก.ย.

30  ส.ค. –  3 ก.ย.  61

21,999.- 8,000.- 1
31  ส.ค. –  4 ก.ย. 61 22,999.- 8,000.- 1
1 –  5  ก.ย. / 2.- 6 ก.ย.

3  –  7 ก.ย.  61

21,999.- 8,000.- 1
4 –  8  ก.ย. / 5 – 9 ก.ย.

 6 – 10 ก.ย./ 7 – 11 ก.ย  61

23,999.- 8,000.- 1
8 – 12  ก.ย. /  9 – 13 ก.ย.

10  – 14 ก.ย.  61

21,999.- 8,000.- 1
11 –  15  ก.ย. / 12  – 16 ก.ย.

 13 – 17  ก.ย./ 14 – 18  ก.ย  61

23,999.- 8,000. 1
15 – 19  ก.ย. /  16 – 20 ก.ย.

17  – 21  ก.ย.  61

21,999.- 8,000. 1
18 – 22  ก.ย. /  19 – 23 ก.ย.

20  – 24  ก.ย.  61/ 21 – 25 ก.ย. 61

23,999.- 8,000. 1
22 – 26  ก.ย. /  23 – 27 ก.ย.

24  –  28  ก.ย.  61

21,999.- 8,000. 1
25  – 29 ก.ย.  61 24,999.- 8,000.- 1
26  – 30 ก.ย.  61 25,999.- 8,000.- 1
27 ก.ย. – 1  ตค. /  28  ก.ย. – 2   ต.ค. 26,999.- 8,000.- 1
29  ก.ย. –  3   ต.ค. 61 25,999.- 8,000.- 1
30 ก.ย. – 4  ตค. /  1 – 5   ต.ค.

2 – 6  ตค.  61

26,999.- 8,000.- 1
 3 – 7  ตค. / 4 – 8  ต.ค.

5 – 9  ตค.  61

27,999.- 8,000.- 1
 6 – 10  ตค. / 7 – 11  ต.ค.

8 – 12  ตค.  61

26,999.- 8,000.-  1
 9 – 13  ตค. / 10 – 14  ต.ค. 61 27,999.- 8,000.-  1
11 – 15  ตค. / 12 – 16  ต.ค. 61 29,999.- 8,000.- 1
 13 – 17  ตค. / 14 – 18  ต.ค.

15 – 19  ตค.  61

27,999.- 8,000.- 1
16 – 20  ตค. / 17 – 21  ต.ค. 61 28,999.- 8,000.- 1
 18 – 22  ตค. / 19 – 23  ต.ค.

20 – 24  ตค.  61

29,999.- 8,000.- 1
 21 – 25  ตค. / 22  – 26  ต.ค.

23 – 27  ตค.  61

27,999.- 8,000.- 1
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง

[/wpsm_list]

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม

ไหว้พระอาซากุสะ,ภูเขาไฟฟูจิชั้น5,เเช่ออนเซ็น,,ชินจุกุ,วัดนาริตะ,ขาปูยักษ์ไม่อั้น

17,999 35,999