TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน


                                        “เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์

                   สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

                 เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ  วัดอาซากุสะ

       ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์


วันที่ 1 

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ

วันที่ 2

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

วันที่ 4

อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ 2561

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
28-31 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1
29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
01-04 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
02-05 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
03-06 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
04-07 มิถุนายน 2561 19,888.- 7,900.- 1
05-08 มิถุนายน 2561 19,888.- 7,900.- 1
06-09 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
07-10 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
08-11 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
09-12 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
10-13 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
11-14 มิถุนายน 2561 19,888.- 7,900.- 1
12-15 มิถุนายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
13-16 มิถุนายน 2561 21,888. – 7,900.- 1
14-17 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
15-18 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
16-19 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
17-20 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
18-21 มิถุนายน 2561 19,888.- 7,900.- 1
19-22 มิถุนายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
20-23 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
21-24 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
22-25 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
23-26 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
24-27 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
25-28 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
26-29 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
27-30 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

[/wpsm_list]

TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

วัดอาซากุสะ,โตเกียว สกายทรี,ทุ่งดอกลาเวนเดอร์,ภูเขาไฟฟูจิ,ช้อปปิ้งชินจุกุ

19,888 22,888