TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ


           

                                   ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

                            วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ

                                  ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์

                                    อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS         


วันที่ 1

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท      

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

วันที่ 4

วัดนาริตะ – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ

วันที่ 5

สนามบิน ดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2561

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

บัส 34+1
01-05 มิถุนายน 2561 20,888.- 7,900.- 1
03-05 มิถุนายน 2561 19,888.- 7,900.- 1
05-09 มิถุนายน 2561 20,888.- 7,900.- 1
09-13 มิถุนายน 2561 20,888.- 7,900.- 1
11-15 มิถุนายน 2561 20,888.- 7,900.- 1
13-17 มิถุนายน 2561 20,888.- 7,900.- 1
15-19 มิถุนายน 2561 20,888.- 7,900.- 1
17-21 มิถุนายน 2561 20,888.- 7,900.- 1
19-23 มิถุนายน 2561 20,888.- 7,900.- 1
23-27 มิถุนายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
25-29 มิถุนายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
01-05 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
03-07 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
05-09 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
07-11 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
09-13 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
11-15 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
13-17 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
15-19 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
17-21 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
19-23 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
21-25 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
23-27 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
25-29 กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
27-31 กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1
01-05 สิงหาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1
03-07 สิงหาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1
05-09 สิงหาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1
07-11 สิงหาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1
09-13 สิงหาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
11-15 สิงหาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
13-17 สิงหาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1
15-19 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
17-21 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
19-23 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
21-25 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
23-27 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
25-29 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
27-31 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
01-05 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
03-07 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
05-09 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
07-11 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
09-13 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
11-15 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
13-17 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
15-19 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
17-21 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
21-25 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
23-27 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
25-29 กันยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2561 21,888.-                                        7,900.- 1
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง

[/wpsm_list]

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ

วัดอาซากุสะ,โตเกียวสกายทรี, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,ช้อปปิ้งชินจุกุ

19,888 28,888.