มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน 6,996
                                  มาเก๊า  ฮ่องกง  เวเนเชี่ยน  3 วัน

            ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”

ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’


วันที่ 1

 สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian – The Venetian Casino – จูไห่

วันที่ 2

จูไห่ – ร้านบัวหิมะ – ฮ่องกง – วัดฮองฮำ(เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน) – วัดแชกงหมิว – จิวเวอร์รี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – จูไห่          

วันที่ 3

จูไห่ – วัดผู่ถอ – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ช้อปปิ้งก๋งเป่ย – มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเดือนพฤษภาคม 2561

Period ADL SGL 0-18ปี Size Flight Available
10 – 12 พ.ค. 61 6,996 3,500 8,500 20 FD 20
11 – 13 พ.ค. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20
12 – 14 พ.ค. 61 8,998 3,500 8,500 20 FD 20
17 – 19 พ.ค. 61 6,996 3,500 8,500 20 FD 20
18 – 20 พ.ค. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20
19 – 21 พ.ค. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20
24 – 26 พ.ค. 61 6,996 3,500 8,500 20 FD 20
25 – 27 พ.ค. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20
27 – 29 พ.ค. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20
 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 61 7,997 3,500 8,500 20 FD 20
หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

[/wpsm_list]

มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน 6,996

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน),ขอพรองค์แชกงวัดแชกงหมิว,ชมเมืองจำลองปารีสPARISIA,เมืองเวนิสเอเชียTHE VENETIAN

6,996 8,998