พม่า ย่างกุ้ง 9 วัด 6,556
                              สักการะ 9 สถานศักดิ์สิทธิ์ ณ พม่า 2 วัน 1 คืน

    1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า


วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2

เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี – กรุงเทพฯ

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อายุไม่ถึง18ปี สายการบิน จำนวน
5-6 พฤษภาคม 61 6,996 1,500 6,996 UB 30
12-13 พฤษภาคม 61 6,996 1,500 6,996 UB 30
19-20 พฤษภาคม 61 6,996 1,500 6,996 UB 30
26-27 พฤษภาคม 61 6,996 1,500 6,996 UB 30

 

 

สักการะ 9 สถานศักดิ์สิทธิ์ ณ พม่า 2 วัน 1 คืน

พระลาภมุนี,วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี,เจดีย์มหาวิชยะ,เจดีย์ชเวดากอง