โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ มัสซึโมโต้ 4D3N


โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้

*กำแพงหิมะ Snow Wall 4วัน 3คืน*

                       พักกิฟุ 1คืน มัตสึโมโต้ 1คืน กุโจ (ออนเซ็น) 1คืน


วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – กิฟุ

วันที่ 2

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ –  ออนเซ็น                        

 วันที่ 3

เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ  กุโจ         

วันที่ 4

 กุโจ – โอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง  

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ

         พักกิฟุ 1คืน มัตสึโมโต้ 1คืน กุโจ (ออนเซ็น) 1คืน

วันเดินทาง

 

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

หมายเหตุ

22 – 25 เม.ย.61 32,900  

 

ไม่มีราคาเด็ก
Infant อายุไม่เกิน2ขวบ 7,000บาท

 

 

7,500 34  
29 เม.ย. – 2 พ.ค. 61 33,900 7,500 34  
6 – 9 พ.ค. 61 31,900 7,500 34  
13 – 16 พ.ค. 61 29,900 7,500 34  
20 – 23 พ.ค. 61 29,900 7,500 34  
27 – 30 พ.ค. 61 29,900 7,500 34  
3 – 6 มิ.ย. 61 28,900 7,500 34  
10 – 13 มิ.ย. 61 28,900 7,500 34  
17 – 20 มิ.ย. 61 27,900 7,500 34  
หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

Snow Wall Japan Alps

โอซาก้า,ทาคายาม่า,ชิราคาวาโกะ,มัตสึโมโต้

27,900 33,900