4วัน มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน


มาเก๊า+จูไห่
วิหารเซนต์พอล+วัดเจ้าแม่กวนอิม
    Fisher Girl+โชว์น้ำพุเต้นระบำ+ช็อปปิ้งก๋งเป๋ย
                                                                                    

วันที่ 1

สนามบินอู่ตะเภา – มาเก๊า – จูไห่                                                                

วันที่ 2

จูไห่ – วัดผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ                                                                                   

วันที่ 3

จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ** Venetian Casino ** – มาเก๊า

วันที่ 4

สนามบินอู่ตะเภา

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการพฤษภาคม/มิถุนายน

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

15 – 18 พฤษภาคม 2561 2,992 8,500 8,500 5,500
17 – 20 พฤษภาคม 2561 2,992 8,500 8,500 5,500
22 – 25 พฤษภาคม 2561 2,992 8,500 8,500 5,500
31 พ.ค. – 03 มิ.ย 2561 2,992 8,500 8,500 5,500
05 – 08 มิถุนายน 2561 2,992 8,500 8,500 5,500
07 – 10 มิถุนายน 2561 2,992 8,500 8,500 5,500
12 – 15 มิถุนายน 2561 2,992 8,500 8,500 5,500
หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

4วัน มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

มาเก๊า,จูไห่,เวเนเชี่ยน,วิหารเซนต์พอล,วัดเจ้าแม่กวนอิม                                                                     Fisher Girl+โชว์น้ำพุเต้นระบำ+ช็อปปิ้งก๋งเป๋ย

2,992 8,500