มาเก๊า จูไห่ 77มาเก๊า+วัดอาม่า+รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า+ด่านกงเป่ย+จูไห่

                 พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ และ เมนูเป็ดปักกิ่ง                                                                                      


วันที่ 1

 กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า – วัดอาม่า – รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า – ด่านกงเป่ย –  จูไห่                                                                

วันที่ 2

จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ และ เมนูเป็ดปักกิ่ง                                                                                      

วันที่ 3

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า – กรุงเทพฯ 

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเมษายน/ตุลาคม 2561

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

11 – 13 พฤษภาคม 2561 7,999 7,999 7,999 3,000
13 – 15 พฤษภาคม 2561 7,999 7,999 7,999 3,000
18 – 20 พฤษภาคม 2561 7,999 7,999 7,999 3,000
20 – 22 พฤษภาคม 2561 7,999 7,999 7,999 3,000
03 – 05 มิถุนายน 2561 7,999 7,999 7,999 3,000
08 – 10 มิถุนายน 2561 7,999 7,999 7,999 3,000
15 – 17 มิถุนายน 2561 7,999 7,999 7,999 3,000
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 7,999 7,999 7,999 3,000

 

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

มาเก๊า จูไห่ 77

ตลาดใต้ดินก๊กเป่ยสาวงามหวีหนี่,ร้านบัวหิมะ ร้านหยก,ร้านผ้าไหม,วัดผู่ถ่อ,สวนหยวนหมิงชิงหยวน,โชว์

7,999