มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

.......


ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่

ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย+วัดผู่-สวนหยวนหมิงชิงหยวน

ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล+ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอล


วันที่ 1

 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย 

วันที่ 2

ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถอสวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์       

วันที่ 3

จูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอลอิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

 

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเมษายน/ตุลาคม 2561

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก 2-18 ปี

พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 05-07 เมษายน 2561

** วันจักรี **

10,899

13,899

3,900

5,899

วันที่ 07-09 เมษายน 2561

10,899

13,899

3,900

5,899

วันที่ 19-21 เมษายน 2561

9,899

12,899

3,900

5,899

วันที่ 21-23 เมษายน 2561

9,899

12,899

3,900

5,899

วันที่ 28-30 เมษายน 2561

9,899

12,899

3,900

5,899

วันที่ 05-07 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 02-04 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 07-09 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 09-11 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

วันที่ 30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561

8,899

11,899

3,900

5,899

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

ตลาดใต้ดินก๊กเป่ยสาวงามหวีหนี่,ร้านบัวหิมะ ร้านหยก,ร้านผ้าไหม,วัดผู่ถ่อ,สวนหยวนหมิงชิงหยวน,โชว์

8,899 13,899