HOKKAIDO PINKMOSS88

...


ชมซากุระ+ชมดอกพิงส์มอส

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี+ชมดอกTULIP SUZURAN PARK

 อนุสรณ์สถานโทดะ+อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าห้างอิออนพลาซ่า


วันที่ 1

 กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)-ชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ 2

โรงงานช็อกโกแลต-เมืองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA-อิออน พลาซ่า          

วันที่ 3

ชมดอกพิงส์มอส NISEKO MISHIMA-ชมดอกTULIP SUZURAN PARK-ทำเนียบรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด)

วันที่ 4

 อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง  

วันที่ 5

 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเมษายน/ตุลาคม 2561

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ไม่ใช้ตั๋วราคาท่านละ
12 – 16 พฤษภาคม2561 29,888 29,888 29,888 8,000 19,888
19 – 23 พฤษภาคม2561 29,888 29,888 29,888 8,000 19,888
26 – 30 พฤษภาคม2561 29,888 29,888 29,888 8,000 19,888
02 – 06 มิถุนายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888
09 – 13 มิถุนายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888
16 – 20 มิถุนายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888
23 – 27 มิถุนายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่และเด็ก 2-3 ท่าน/ 1ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ
HOKKAIDO PINKMOSS88

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,ห้างอิออนพลาซ่า,ทุ่งพิงค์มอสหรือชิบะซากุระ,ชมดอกTULIP SUZURAN PARK,บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด,ตลาดปลานิโจ

28,888 29,888