Korea JeJu Super Save เที่ยวเชจู เดือนกุมภาพันธ์

เชจู


    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  – สวนส้มไร้เมล็ด 

    หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ 

ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป –  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร 

 ศูนย์เครื่องสำอาง  –  ศูนย์โสม  – ดิวตี้ฟรี  – ดาวทาวน์เมืองเชจู

 


วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  – – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  – สวนส้ม  – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค

วันที่ 3

ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  – ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ –ซอพจิโกจิ – ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป

วันที่ 4

ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  – ร้านค้าสมุนไพร  – ซุปเปอร์มาร์เก็ต  – ศูนย์เครื่องสำอาง  – ศูนย์โสม  – ดิวตี้ฟรี  – ดาวทาวน์เมืองเชจู  – กรุงเทพ

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการกุมภาพันธ์ 2561

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
กุมภาพันธ์ : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 ,19-22 ,20-23

25-28 , 26 – 1มี.ค. , 27-2มี.ค.

10,900.-/คน 4,900.-
กุมภาพันธ์ : 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 11,300.-/คน
กุมภาพันธ์ : 1-4 11,900.-/คน
กุมภาพันธ์ : 16-19 12,300.-/คน

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

ทัวร์เจจู เดือนกุมภาพันธ์

เที่ยวเจเจู อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ด

10,900 12,300