Japan ทัวร์ญี่ปุ่นเทศกาลชมดอกไม้

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าเทศกาลการชมดอกไม้


เทศกาลชมดอกไม้ – ดอกวิสทีเรีย – ชิบะชากุระ 

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ภูเขาไฟฟูจิ

สวนไคราคุเอน – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ

ช้อปปิ้งชินจูกุ – อาเมโยโกะ โอไดบะ กันดั้ม ตัวใหม่วันที่ 1

ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –  ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน

– พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ – สวนไคราคุเอน – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET

วันที่ 4

เมืองซาวาระ  – อะเมโยโกะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ย่านโอไดบะ

วันที่ 5

สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น -ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการเมษายน/พฤษภาคม 2561.

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
24-28 เม.ย. 61 28,888 28,888 28,888 6,900 1
25-29 เม.ย. 61 28,888 28,888 28,888 6,900 1
30 เม.ย.-04 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 6,900 11
02-06 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 6,900 7
03-07 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 6,900 32

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าเทศกาลดอกไม้ เมษายน

เที่ยวโตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ

28,888 31,000