Jjapan ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าซากุระ

ชมซากุระ ณ สวนอุโนะ

ภูเขาไฟฟูจิ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ 

วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี-  TOKYO DISNEYLAND(FREE DAY OPTIONAL)

ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน

ช้อปปิ้งชินจูกุ – อาเมโยโกะ โอไดบะ กันดั้ม ตัวใหม่

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

 วันที่ 1

ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท

– แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ – สวนไคราคุเอน – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET

วันที่ 4

โตเกียว – สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ย่านโอไดบะ

วันที่ 5

สนามบินนาริตะ  ญีปุ่น  – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการมีนาคม/เมษายน 2561

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
06-10 มี.ค.61 28,888 28,888 28,888 6,900 17
08-12 มี.ค.61 29,888 29,888 29,888 6,900  25
13-17 มี.ค.61 28,888 28,888 28,888 6,900 10
08-12 เม.ย.61 33,888 33,888 33,888 6,900 34
 10-14 เม.ย.61 45,888 45,888 45,888 6,900 22
 11-15 เม.ย.61 45,888 45,888 45,888  6,900 16
16-20 เม.ย.61 30,888 30,888 30,888 6,900 20
 18-22 เม.ย.61 29,888 29,888 29,888 6,900 29
  19-23 เม.ย.61 29,888 29,888 29,888 6,900 8

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

ทัวร์ญี่ปุ่นมีนาคม-เมษายน

เที่ยวโตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ชาวาระ 5 วัน 4 คืน

28,888 38,888