TIM TRENDY SPRING ทัวร์เกาหลี

มีค-เมษา 60

TIM TRENDY SPRING


ชมหมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ – ถ้ำควังเมียง – โซยางคังสกายวอร์ค

SAMSUNG OUTLET – ชมป้อมฮวาซอง – เอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์

ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า – พระราชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – วัดโชเกซา

ช็อปปิ้งย่านทงแดมุน – อินซาดง DUTY FREE เมียงดง – เรียนทำคิมบับพร้อมถ่ายภาพชุดประจำชาติเกาหลีวันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลี

วันที่ 2

หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอนไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – โซยังกัง สกายวอล์ค – YEOJU OUTLET

วันที่ 3

ป้อมฮวาซอง – รถไฟมังกร – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอาง – SEOUL TOWER – ตลาดทงแดมุน

วันที่ 4

ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด – ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – พระราชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก

วันที่ 5

TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM –ช็อปปิ้งย่านอินซาดง – SUPER MARKET – กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ มีนาคม 2560

ช่วงเวลาที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว คิดเพิ่ม จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 25-29 /26-30 15,900 15,900 15,900 6,900
 1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 22- 26 23-27 / 24-28 16,900 16,900 16,900 6,900
 27-31 / 28 มี.ค.-01 เม.ย. / 29 มี.ค.-02 เม.ย. / 30 มี.ค.-03 เม.ย. / 31 มี.ค.-04 เม.ย.  17,900 17,900 17,900 6,900

อัตราค่าบริการ เมษายน 2560

ช่วงเวลาที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว คิดเพิ่ม จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
17-21 / 18-22 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 16,900 16,900 16,900 6,900
 19-23 / 20-24 / 21-25 / 26-30 17,900 17,900 17,900 6,900
 8-12 / 9-13 / 15-19 / 28 เม.ย.-02 พ.ค.  19,900 19,900 19,900 6,900
 1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 29 เม.ย.-3 พ.ค. / 30 เม.ย.-04 พ.ค. 18,900 18,900 18,900 6,900
 10-14 / 14-18 / 27 เม.ย.-01 พ.ค. 20,900 20,900 20,900 6,900
 11-15 / 13-17  23,900  23,900  23,900 6,900
 12-16 25,900 25,900 25,900 6,900

อัตราค่าบริการ พฤษภาคม 2560

ช่วงเวลาที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว คิดเพิ่ม จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
1-5 /  2-6 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-31 / 28 พ.ค.-01 มิ.ย. / 29 พ.ค.-02 มิ.ย. / 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 15,900 15,900 15,900 6,900
3-7 / 4-8 / 5-9 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 25-29 26-30 16,900 16,900 16,900 6,900

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

TIM TRENDY SPRING ทัวร์เกาหลี

ชมหมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ - ถ้ำควังเมียง - โซยางคังสกายวอร์ค SAMSUNG OUTLET - ชมป้อมฮวาซอง - เอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า - พระราชวังถ็อกซูกุง - หมู่บ้านบุกชนฮันอก - วัดโชเกซา ช็อปปิ้งย่านทงแดมุน - อินซาดง DUTY FREE เมียงดง - เรียนทำคิมบับพร้อมถ่ายภาพชุดประจำชาติเกาหลี

15,900