TIM TAIWAN OCTOBER-MARCH 2017

TIM TAIWANตุลาคม - 31 มีนาคม 2559


เถาหยวน – วัดจงไถฉานซื่อ – ผูลี่- ทะเลสาปสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –  เฟิงเจี่ยไนซ์มาเก็ต

   ร้านขนมเหว่ยเก๋อ- ร้านปะการังแดง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินเติน – จีหยงไนซ์มาเก็ต

 อุทยานเย๋หลิว – ชมตึกไทเป 101 – น้ำตกสือเฟิน – ผิงซี ปล่อยโคมลอย – ตลาดเซินเคิง-อาบน้ำแร่

 วันที่ 1

ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – นครไทเป ประเทศไต้หวัน

วันที่ 2

สนามบินดอนเมือง – เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถฉานซื่อ  – ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยัน จันทรา

วันที่ 3

ไทจง– ไทเป – ร้านขนมเหว่่ยเก๋อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ช้อปปิ้งซีเหมินเติง – เมืองจีหลง – ไนซ์มาร์เก็ต

วันที่ 4

อุทยาน แห่งชาติเย๋หลิว -DUTYFREE  – ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT)  – น้ำตกสือเฟิน  – เมืองผิงซือ – ปล่อยโคมลอย – ตลาดเก่าเซินเคิง – อาบน้ำแร่  กรุงเทพฯ

วันที่ 4

อุทยาน แห่งชาติเย๋หลิว -DUTYFREE  – ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT)  – น้ำตกสือเฟิน  – เมืองผิงซือ – ปล่อยโคมลอย – ตลาดเก่าเซินเคิง – อาบน้ำแร่  กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการตุลาคม – มีนาคม 2560

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
29 ตุลาคม – 02  พฤศจิกายน 19,888 19,888 19,888 4,500 สอบถามเพิิมเติม
02-06 / 05-09 / 09-13 / 12-16 /19-23 /26-30 พฤศจิกายน  59 18,888 18,888 18,888 4,500 25
03-07 / 07-11  ธันวาคม 59 19,888 19,888 19,888 4,500 25
28 ธันวาคม 59 – 01 มกราคม 60 26,900 26,900 26,900 8,500 25
 14-18 มกราคม 60 18,888 18,888 18,888 4,500 25
 04-08 / 18-22 / 25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2560 18,888 18,888 18,888  4,500 25
 11-15 กุมภาพันธ์ 60 19,988 19,988 19,988 4,500 25
04-08/ 11-15 / 18-22 มีนาคม 2560 18,888 18,888 18,888 4,500 25

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

TIM TAIWAN OCT 15- MARCH 2016

เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง 5 วัน 4 คืน

18,888 22,888