TIM JEJU JOY PLUS


ยอดเขาซองซัน โอชุงบง – อุทยานฮัลลาซาล – ยงดูอัม(โขดหินหัวมังกร)

ฮัลโหลคิตตี้ – วัดซันบังซา-สวนส้มเชจู-  บลูเฮาส์ – พระราชวังชางดอก

ไร่ชาโอซุลล็อก – ช้อปปิ้งเจจูดาวทาวน์ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

 วันที่ 1

ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 2

ฮัลโหลคิตตี้เกาะเชจู –  วัดซันบังซา – ภูเขาชองอัค – สวนส้มไร้เมล็ด – โชว์กายกรรม- พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค

วันที่ 3

ร้านน้ำมันสน – ซอพจีโคกี  + พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  – ยอดเขาโอซานอิรชุรบง -หมุ่บ้านวัฒนธรรมชองอึพ- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซัน

วันที่ 4

ยงดูอัมรอค(โขดหินหัวมังกร) – ร้านสมุนไพร  – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ศูนย์โสม – ชิลล่าดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู – กรุงเทพฯ

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการกันยายน/ตุลาคม 2559

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
28-01   ตค. 12,900 12,500 12,900 5,000 สอบถามเพิิมเติม
25-28/26-29/27-30 กย. 8,900 8,900 8,900 5,000 9
1-4/2-5/3-6/4-7/5-8/6-9/7-10

8-11/9-12/10-13/11-14 ตค.

8,900- 12,900 8,900-12,900 8,900-12,900 5,000 20
14-17/15-18/16-19/17-20/18-21/19-22/20-23/21-24 ตค. 8,900-12,900 8,900-12,900 8,900-12,900 5,000 20
 23-26/24-27/25-28/26-29/27-30/28-31/29-01 พย./30-02พย./31-03พย./ 8,900-12,900 8,900-12,900 8,900-12,900 5,000 20
 01-4/2-5/3-6/4-7/5-8/6-9/7-10/8-11/9-12

10-13/11-14/12-15/13-16/14-17/15-18 พย.

8,900-12,900 8,900-12,900 8,900-12,900  5,000 20
 16-19/17-20/18-21/19-22/20-23/21-24/22-25/23-26/24-27/25-28/26-29 พย. 8,900-12,900 8,900-12,900 8,900-12,900 5,000 20
 27-30/28-31/29-02/30-03 ธค. 8,900-12,900 8,900-12,900 8,900-12,900 5,000 20

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

TIM JEJU JOY PLUS AUTUMMทัวร์เกาหลีเดือนตุลาคม

เที่ยวเชจู เฮลโหลคิตตี้ สวนส้มไร้เมล็ด หินหัวมังกร 4 คืน 3 วัน

8,900 14,500