TIM RED HOT JAPAN

 

 

 

 

RED HOT JAPANเที่ยวญี่ปุ่นเดือนตุลาคม


ภูเขาไฟฟูจิ – ล่องทะเลสาปอาชิ –

วัดอาซากุสะ + โตเกียวสกายทรี-  TOKYO DISNEYLAND(FREE DAY OPTIONAL)

ช้อปปิ้งชินจูกุ+ วาไรตี้เมนูบุฟเฟ่ท์ขาปูยักษ์ฉบับญี่ปุ่น

 วันที่ 1

ท่าอากาศดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2

นาริตะ – อุทยานฮาโกเน่  – ล่องเรือโจรสลัด – โกเทมบะเอาท์เลท

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ TOKYO SKYTREE – ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4

โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”

วันที่ 5

สนามบินนาริตะ  ญีปุ่น  – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการกันยายน/ตุลาคม 2559

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
23-27 สค. 17,900 17,900 17,900 6,900 3
27-3122 สค. 17,900 17,900 17,900 6,900
4-8 กย. 19,900 19,900 19,900 6,900
12-16กย. 26,999 26,999 26,999 6,900 25
 16-20 กย. 26,999 26,999 26,999 6,900 33
 20-24 กย. 26,999 26,999 26,999  6,900 27
 24-28 กย. 26,999 26,999 26,999 6,900 31
 28-02 ตค. 26,999 26,999 26,999 6,900 22
  10-14  ตค. 27,999 27,999 27,999 6,900 35
2-6/4-8/16-20 ตค. 28,999 28,999 28,999 6,900 19
 6-10 ตค. 29,999 29,999 29,999 6,900  28

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

TIM TOKYO RED HOT ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม

เที่ยวญี่ปุ่น,วัดอาซากุสะ,ช้อปปิ้งชินจูกุ,โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

17,999 27,999