TIM SNOW WALL KOMATSU – TAKAYAMA (5 วัน 3 คืน)

TIM SNOW WALL KOMATSU - TAKAYAMA (5 วัน 3 คืน)

สัมผัสกับคุโรเบะอัลไฟน์รูท เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ SNOW WALL

เพลิดเพลินกับการเดินชมสวน เคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

เที่ยวครบทุกไฮไลท์  วัดเซ็นโคจิ ปราสาทมัตสึโมโต้  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ตลาดโอมิโจอิจิบะ ฟาร์มวาซาบิ

อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น

พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่ 2

สนามบินอินชอน – สนามบินโคมัตสึ – เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ- กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ

วันที่ 3

วัดเซ็นโคจิ – ฟาร์มวาซาบิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ –ช้อปปิ้งร้านดองกี้

วันที่ 4

ตลาดเช้าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาวะ – สวนเคนโระคุเอน – ตลาดโอมิโจอิจิบะ

วันที่ 5 

สนามบินโคมัตสึ – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ

Download โปรแกรมทัวร์


 

อัตราค่าบริการ

เดือนเมษายน          16 – 20 / 23 – 27 เม.ย. 59
เดือนพฤษภาคม      21 – 25 พ.ค. /29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 59
เดือนมิถุนายน         4 – 8 / 11 – 15 / 18 – 22 / 25 -29 มิ.ย. 59
ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน 
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก
42,999.-
พักเดี่ยวเพิ่ม
6,900.-
เดือนเมษายน          7 – 11 / 14 – 18 เม.ย. 59
ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน 
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก
43,999.-
พักเดี่ยวเพิ่ม
6,900.-