TIM JEJU PLUS + JOY SPRING 4 DAYS 2 NIGHTS

jejuHELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC

 โชว์กายกรรม (FANTASTIC SHOW)

วัดซันบังซา – ซองอัคซาน – ยอดเขาซองซานอิลจุลบง

ทุ่งดอกเรป-AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ศูนย์น้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –ร้านเครื่องสำอาง

 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติเกาะเชจู- ศูนย์โสม

ศูนย์สมุนไพร ซูเปอร์มาร์เก็ต – LOTTE DUTY FREE –ดาวทาวน์เมืองเชจู

 

 

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 2

เกาะเชจู – HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc – โชว์กายกรรม- วัดซันบังซา – ซองอัคซาน

วันที่ 3

ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – ทุ่งดอกเรป – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ- ศูนย์น้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –

ร้านเครื่องสำอาง – พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติเกาะเชจู

วันที่ 4

ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – Latté Duty Free – ดาวทาวน์ เมืองเชจู – สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ

Download โปรแกรมทัวร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ


อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

เมษายน : 17,18,19,20,23,24,25,26

พฤษภาคม : 7,8,9,10,15,16,21,22,23,24,28,29,30,31

มิถุนายน : 1,2,3

9,900.-/คน

4,900.-

เมษายน : 2,3,16,21,22,27

พฤษภาคม : 1,2,3,5,6,11,12,13,14,17,20,25,26,27

12,900.-/คน

เมษายน : 1,4,5,6,7,8,15,28,30

พฤษภาคม : 4,18

13,900.-/คน

เมษายน : 9,10

14,900.-/คน

เมษายน : 11

15,900.-/คน

เมษายน : 14,29

พฤษภาคม : 19

16,900.-/คน

เมษายน : 12

17,900.-/คน

เมษายน : 13 18,900.-/คน

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

TIM JEJU PLUS + JOY SPRING 4 DAYS 2 NIGHTS

HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC โชว์กายกรรม (FANTASTIC SHOW) วัดซันบังซา – ซองอัคซาน - ยอดเขาซองซานอิลจุลบง ทุ่งดอกเรป-AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์น้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –ร้านเครื่องสำอาง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติเกาะเชจู- ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร ซูเปอร์มาร์เก็ต – LOTTE DUTY FREE – ดาวทาวน์เมืองเชจู

ราคาเริ่มต้นที่ 9,900 บาท