TIM FRESHY HANOI SAPA 5 วัน 4 คืน

TIM FRESHY HANOI SAPA 5 วัน 4 คืน


ชื่นชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน

สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต

กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน

ผ่อนคลายกับสายน้ำ ที่น้ำตก SILVER WATER FALL

คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำถนน 36 สายวันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ- ฮานอย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ถนน36สาย

วันที่ 2

ฮานอย-สุสานลุงโฮ-เจดีเสาเดียว – ลาวไก – ซาปา – LOVE MARKET เมืองซาปา

วันที่ 3

ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-SILVER WATER FALL -หมู่บ้านตะวัน- ตลาดซาปา

วันที่ 4

ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮานอย-สุสานลุงโฮ -เจดีย์เสาเดียว

วันที่ 5

ฮานอย – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Download โปรแกรมทัวร์


**อัตราค่าบริการ** 

กำหนดการเดินทาง

 ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว หมายเหตุ
6 – 10 เมษายน 2559 15,900 15,900 14,900 4,000 10,900 ยังรับได้
11-15 เมษายน 2559 16900 16900  16900 4000 11,900 ยังรับได้

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

TIM FRESHY HANOI SAPA 5 วัน 4 คืน

ชื่นชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทางที่หมู่บ้านตะวัน ผ่อนคลายกับสายน้ำ ที่น้ำตก SILVER WATER FALL คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำถนน 36 สาย

15,900