SUPER SAKURA 5 วัน 3 คืน

SUPER SAKURA 5 วัน 3 คืน


เที่ยวอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือ ที่เรียกว่า สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี

สวนสนุก EVERLAND + สอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก

ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + พิพิธภัณฑ์ ICE MUSEUM

เดินช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง + เครื่องสำอาง COSMETIC CENTER

ชมโชว์ FANTA STICK สุดมันส์

ชมดอกซากุระ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้

วันที่ 2

อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา

วันที่ 3

ซอรัคซาน – ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล ทาวเวอร์ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ไอซ์มิวเซี่ยม – ย่านฮงอิก

วันที่ 4

ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี – คอสเมติก – ชมโชว์ – เมียงดง

วันที่ 5

ฮ็อกเกตนามู – ร้านสมุนไพรน้ำมันสน – โรงงานสาหร่าย – พลอยอเมทีส – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตั๋วเด็ก **

                                               หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 25 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
1 – 30 เมษายน 2559 16,900 5,000 ยังรับได้
12-17 เมษายน 2559 (สงกรานต์) 26,900 5,000 ยังรับได้
10 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 18,900 5,000 ยังรับได้

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

SUPER SAKURA 5 วัน 3 คืน

เที่ยวอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือ ที่เรียกว่า สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี,สวนสนุก EVERLAND + สอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก, ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + พิพิธภัณฑ์ ICE MUSEUM, เดินช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง + เครื่องสำอาง COSMETIC CENTER,ชมโชว์ FANTA STICK สุดมันส์,ชมดอกซากุระ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

16,900