HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน

ไต้หวันไต้หวัน


เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ถาน – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –
ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว

ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ควันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน

วันที่ 2

เถาหยวน – ผูหลี่ – วังจงไถ่ถาน – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทจง – ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4

DUTY FREE – ศูนย์ปะการังสีแดง – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ ก.พ.-พ.ค. 2559

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
ก.พ. – พ.ค. 59 19,999 18,999 19,999 5,900 ยังรับได้
17-21 ก.พ. 59 21,999 20,999 21,999 5,900 ยังรับได้
6-10 เม.ย. 59 31,999 30,999 31,999 6,900 ยังรับได้
13-17 เม.ย. 59 32,999 31,999 32,999 6,900 ยังรับได้

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

HAPPY TAIWAN 5 วัน 3 คืน

ล่องเรือสุริยันจันทรา ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ศูนย์ปะการังสีแดง

19,999