พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

เที่ยวหม่า


  • สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน
  • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
  • ชม เจดีย์โตบาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
  • ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
  • ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
  • ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อตวันที่ 1

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง-หงสาวดี – ผ่านชมสุสานสานสงครามเกาเทียน – พระราชวังบุเรงนอง

คิ้มปูนแคมป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระไฝเลื่อน – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – เจดีย์ไจ้ปุ่น

พระนอนชเวตาเลียว – พระตาหวาน – ตลาดสก๊อต – เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 3

เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – กรุงเทพฯ

 

Download โปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการ มกราคม-มีนาคม 2559

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เสริมเตียง เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่มเงิน จำนวนที่นั่ง หมายเหตุ
01 – 03 ม.ค. 59 (ปีใหม่) 17,900 17,900 17,900 4,500 ยังรับได้
08 – 01 ก.พ. 59 13,900 13,900 13,900 3,500 ยังรับได้
05 – 15 ก.พ. 59 13,900 13,900 13,900 3,500 ยังรับได้
19 – 22 ก.พ. 59 (มาฆบูชา) 17,900 17,900 17,900 4,500 ยังรับได้
26 – 29 ก.พ. 59 13,900 13,900 13,900 3,500 ยังรับได้
04 – 28 มี.ค. 59 14,900 14,900 14,900 3,500 ยังรับได้

หมายเหตุ:

  • ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
  • ผู้ใหญ่ และเด็ก 2- 3 ท่าน / 1 ห้อง
  • อาหารครบทุกมื้อ

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

เที่ยวอิ่มบุญ smile of myanmar 3 วัน 2 คืน

13,900 15,000